اولین شتابدهنده علوم انسانی در کشور

شتابدهنده صدران به عنوان اولین شتابدهنده علوم انسانی در سطح کشور فعالیت میکند. فعالیت اصلی صدران، ارائه خدمات آموزش، فضای کار اشتراکی، منتورشیپ، خدمات زیرساختی و ایجاد فضای رشد تیمهای نوپا، در دوره یکساله شتابدهی و پیش شتابدهی است. هدف اساسی شتابدهنده صدران شناسایی و کمک به رشد کارآفرینان مستعد جوان، در قالب گروههای استارتاپی خلاق در حوزه علوم انسانی و تلاش برای تبدیل آنها به شرکت های مستقل و پایدار است. صدران برای کسانی است که میخواهند کسب و کاری مولد محتوا در سطح جهانی خلق کرده و دنیای بهتری بسازند.