خانواده توانمند همیار خانواده کودکان با نیازهای ویژه

نبود کلینیک های توانبخشی و مدارس کودکان استثنایی در مناطق محروم و عدم دسترسی دائم به متخصصین حوزه آموزش و توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه و محتوای مناسب و نبود زیرساخت های مناسب از جمله مهمترین مسائل خانواده هایی با کودکان با نیازهای ویژه است. خانواده توانمند تلاش می‌کند تا کودکان با نیازهای ویژه و خانواده آنان از کلیه خدمات آموزشی و درمانی متناسب با خود و بدون محدودیت مکانی و زمانی بهره مند شوند. زیرا تربیت کودکان بانیازهای ویژه در چهارچوب روش های تربیتی معمول نیست. و آنها نیاز به راهنمایی افراد متخصص و آگاه دارند. تیم خلاق خانواده توانمند متعهد شده است همیار خانواده کودکان بانیازهای ویژه باشد. تا کودکان بانیازهای ویژه نیز بتوانند استعدادها و توانایی‌های خود را کشف و پرورش دهند.