اگر آرزو داری …

خانه نوآوری محلی است برای برآورده ساختن آرزوهای استارتاپی. خانه نوآوری با فراهم آوردن فضای کاری، آموزش، شبکه استارتاپی و جذب سرمایه گذار به افراد و تیم های استارتاپی در رسیدن به اهدافشان کمک میکند. و فرایند رشد تیم های استارتاپی را شتابدهی می کند. خانه نوآوری تاکنون پذیرای بیش از 53 تیم استارتاپی بوده است. و با برگزاری بیش از 237 رویداد توانسته 33،320 میلیون ریال برای تیم های خود جذب سرمایه کند. همچنین در راستای مشارکت در توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری توانسته بیش از 202 کارآموز جذب و تربیت کند. و بیش از 6300 ساعت مشاوره تخصصی ارائه دهد.