پندار تسهیل گر کلیه امور مربوط به کسب و کار بازی های رایانه ای است تا بازیسازان فقط بر قرایند ساخت بازی متمرکز باشند.در پندار خدماتی همچون آماده سازی جهت فرایند جذب سرمایه، ارائه زیر ساخت های مالی و حقوقی برای حضور در بازار بین الملل و انتشار بازی های موبایلی ارائه می گردد.