شرکت ستارگان نوآوری داوین در نظر دارد برای تکمیل کادر و همچنین ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر از میان علاقه‌مندان به زیست‌بوم نوآوری برای جایگاه کارشناس پرتفو دعوت به همکاری نماید

 

شرح مسئولیت‌ها و وظایف :

  • تعیین تحقق یافتن شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI مطابق  قرارداد با سرمایه‌پذیر
  • تهیه اسناد مورد نیاز جهت پرداخت مبالغ سرمایه‌گذاری مطابق قراردادها
  • اخذ گزارشات دوره‌ای عملکردی سرمایه‌پذیران و پایش مستمر آنها
  • شرکت در جلسات با تیم‌های سرمایه پذیر به منظور احراز تحقق شاخص‌های کلیدی عملکرد و تهیه مستندات
  • بررسی درخواست تیم‌های سرمایه‌پذیر جهت سرمایه‌گذاری‌های راند بعد
  • ارائه گزارشات عملکردی جهت فرآیند حسابرسی
  • تهیه اسناد مورد نیاز جهت اعلام خروج از سرمایه‌گذاری و یا شکست
  • تهیه گزارشات مورد نیاز جهت شرکت در افزایش سرمایه تیم‌های سرمایه‌پذیر
  • صدور معرفی ‌نامه نمایندگان شرکت داوین در شرکت‌های سرمایه‌پذیر