پیشنهاد کسب و کار

شرایط لازم برای معرفی کسب‌وکار جهت سرمایه‌گذاری:

۱. کسب‌وکار پیشنهادی حتما باید مراحل بذری و ابتدایی را سپری کرده باشد.
۲. ترجیحا کسب‌وکار، قبلا یک مرحله جذب سرمایه کرده باشد.
۳. کسب‌وکار پیشنهادی حتما می‌بایست در این مرحله در کنار داوین هم‌سرمایه‌گذار (coinvestor) دیگری داشته باشد.

در صورتیکه کسب‌وکار شما حائز چنین شرایطی است، ارائه (pitch deck) و برنامه مالی (financial projection) کسب‌وکار را به آدرس investment@davinventures.ir ارسال نمایید.

در صورتیکه طرح پیشنهادی در بررسی اولیه (screening) حائز شرایط اولیه و جذابیت لازم جهت سرمایه‌گذاری باشد، حتما در فاصله زمانی یک ماهه با پیشنهاددهنده تماس گرفته خواهد شد.
در صورت عدم تماس در بازه زمانی یک‌ماهه، سرمایه‌گذاری داوین بر طرح پیشنهادی منتفی است.
از لطف و توجه شما به داوین تشکر می‌نماییم.