همکاری و مشارکت در طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه ملی 100 استارت اپ شامل: تامین سرمایه لازم جهت راه اندازی برنامه ملی و تشکیل صندوق سرمایه گذاری بذر مایه به ارزش حداقل 200 میلیارد ریال تامین زیر ساخت های فیزیکی و غیر فیزیکی و خدمات پشتیبانی مورد نیاز توسعه شبکه داوران و راهبران انجام فعالیت ها و برنامه های رسانه ای برنامه 100 استارت اپ انجام خدمات عاملیت مالی به صورت انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قرارداد، دریافت و پرداخت وجوه به تیم های سرمایه پذیر انجام فرایند ثبت نام و ایجاد پایگاه داده ای از تیم ها، داوران و سرمایه گذاران اجرای فرایندهای سرمایه گذاری