نرم افزاری بر بستر ارتباطات تیمی است که به شما کمک میکند اعضای سازمان خود را در خطی واحد به سمت اهداف هدایت کنید و کارکنان نیز در محیطی تیم گرا و خلاق، بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند. همتیک اعتقاد دارد استرس مدیران و کارکنان با شفافیت کارها، کاهش می‌یابد و کاهش استرس منافع زیادی را برای شرکت به ارمغان می‌آورد.