شرکت خلق کسب و کار

مرداد تک خود را یک شرکت خلق کسب و کار معرفی می کند. یعنی کسب و کاری که خروجی و محصول آن کسب های مستقل هستند و به مثابه یک خط تولید کسب و کار به تولید و راه اندازی کسب و کارهای ارزشمند و پایدار می پردازد. مرداد تک سعی دارد سبدی از کسب و کار های پایدار، مستقل و پیش رونده در سطوح بلوغ مختلف، در حوزه های وابستگی و نیاز کشور با قابلیت صادرات محصول و خدمت به بیرون از ایران داشته باشد که با تکیه بر مزیت دانش، طراحی و شبکه سازی امکان پذیر خواهد بود.