مد و پوشاک

سوچن با حضور جمعی از بانوان دغدغه مند سیستان و بلوچستان با رویکرد کارآفرینی اجتماعی و تسهیلگری فعالیت مینماید. این شرکت هنر بنیان با هدف ایجاد زمینه اشتغال و درآمد برای زنان روستایی مدلی جدید را از ایده پردازی تا فروش برای فعالیت پیاده کرده تا محصولاتی با کیفیت و هنری ارائه شود.