استارتاپ یا شرکت کوچک ؟ مسئله این است

یکی از موضوعاتی که اساساً در اکوسیستم کارآفرینی ایران کماکان محل اختلاف است خ...