مشکلات استارتاپ ها و سرمایه گذاران در مقاطع اولیه برای تقسیم سهم از مسائلی است که غالبا درد آن در ادامه ی مسیر همراه بنیانگذاران و شرکت های سرمایه گذاری همواره احساس می شود.
معمولا پس از سرمایه گذاری به ویژه در استیج های اولیه به سبب دقیق نبودن روش ها، حسی به مرتب تلخ گریبانگیر تیم کارآفرین و حتی سرمایه گذار می شود به گونه ای که هر دو احساس می کنند ارزش مورد معامله منطبق با ارقام احصا شده نیست.
در استیج ها بالاتر روش های کمّی مانند DCF تا حد زیادی مشکلات را مرتفع کرده اما در سطوح پایین تر با روش هایی کاملا کیفی همچون Scorecard Method طرف هستیم که بسیار تخمینی بوده و تنها به منزله ی ابزاری برای حل موقت مساله محسوب می گردد.

 

نکته ای که شاید کمتر به آن توجه شود این است که ما در نقطه ای که اکوسیستم های غربی به ویژه اکوسیستم آمریکا به بلوغی قابل تامل در فرآیندها و زیرساخت ها رسیده اند با گرفتن یک اسکرین شات نمی توانیم همه ی نکات مثبت را لحظتا از آن خود کرده و به بازسازی آن بپردازیم، چالشی که هر روز وخامت آن را نسبت به روز قبل می توان در اکوسیستم کارآفرینی کشور حس کرد. بسیاری از مفاهیم و فرآیندها را بدون در نظر گرفتن زمینه ای که این فرآیندها در آن رشد کرده اند و بدون در نظر گرفتن ارتباطات مینیاتوری اجزای اکوسیستم باهمدیگر در کشور خودمان بازسازی کرده ایم و بعضا ریشه ی مشکلات از همین مساله ناشی می شود.

 

نکته ای که فعلا می توان به عنوان یک مسکّن لحظه ای و نه یک راهکار اساسی به آن نگاه کرد این است که در نبود روش های کمّی شده کارآفرینان باید کمی به ریسک های قابل توجه سرمایه گذاران در کشوری مثل ایران بها داده و سرمایه گذاران نیز در فضای سنگین و پرمشکل کارآفرینی کشور نگاه خود را منعطف تر نمایند.
در مقاطع پایین و به سبب نوع آموزش و فرهنگ ما یکی از بزرگترین چالش ها امتداد پیدا کردن همکاری اعضای تیم با هم است، به بیان دیگر یکی از بزرگترین مشکلات این است که در ایران تیم ها به سرعت از هم می پاشند و این کمی فضا را برای سرمایه گذار پر ریسک می کند. از آن طرف و با توجه به مشکلات زیرساختی همچون بیمه و مالیات و دیگر مقررات دست و پاگیر کشور باید به کسانی که دارای همت کارآفرینی هستند نگاهی منعطف تر داشت. تیم کارآفرین چنانچه خود را در جایگاه پرریسک سرمایه گذار ببیند ممکن است کمی در ارزشگذاری پایین تر از انتظار با سرمایه گذاران همدلی نموده و نهادهای سرمایه گذاری نیز اگر خود را در جایگاه سخت کارآفرین ایرانی قرار دهد همراهی بیشتری را در استیج های پایه ای از خود نشان می دهند.