یکی از خدمات غیر ملموس شتابدهنده ها و البته نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر منتورشیپ یا منتورینگ هست. خدمت یا سرویسی که همه اداعای ارایه آن را دارند ولی به نظر کارآمد نمی آید. اوایل فعالیتم در اکوسیستم کارآفرینی با مطلب جالبی از TechStars مواجه شدم که عمیقا من را به فکر درباره منتورشیپ در اکوسیستم خودمان فرو برد. کلمه ای که دستمایه ی معرفی افراد زیادی در اکوسیستم است. TechStars در تحلیلی جالب منتور را فردی عمیقا با تجربه در سرمایه گذاری یا کارآفرینی در حوزه ای از صنعت معرفی نموده و فردی را منتور خود می داند که بدون چشم داشت نسبت به پاداش مشخص تجربیات خود را در اختیار کارآفرین قرار داده و در نقطه ی مناسب شبکه ی حرفه ای خودش را با تیم استارتاپی به اشتراک می گذارد. و پس از ارایه ی این تعریف TechStars محکم ترین دلیل متمایز بودن دوره های شتابدهی خود را وجود منتور هایی از این دست بر می شمرد.

و در ادامه ی مانیفست خود، افرادی که حایز ویژگی های ذیل باشند را منتور افتخاری TechStars می داند:

  • افراد حرفه ای
  • اجتماعی
  • مقید به عمل کردن نسبت به آنچه که تحت عنوان مشورت در اختیار دیگران قرار می دهند
  • معتقد به منتورینگ دو طرفه
  • قابل اعتماد و راز نگهدار
  • دانستن آنچه شما نمی دانید و پذیرش صادقانه ی جمله ی من نمی دانم وقتی در زمینه ای اطلاعاتی ندارد
  • همدل و همراه
  • خوشبینی و مثبت نگر بودن
  • درگیر کردن منتورهای حرفه ای دیگر هنگام لزوم

و بسیاری از ویژگی های دیگر که از حوصله این مطلب مجمل خارج می باشد. با نگاهی به اکوسیستم خودمان بعضا شاهد افرادی هستیم که کسب و کارشان منتورشیپ بوده و بسیاری از آنها حداقل های این فعالیت نظیر داشتن تجربه ی کارآفرینی را ندارند. باید پذیرفت مشاوره ی حرفه ای در یک زمینه ی علمی خاص با فعالیت ذیل عنوان منتور، حداقل از نگاه بسیاری از نهادهای غربی مجرب در این حوزه متفاوت بوده و عامل اثربخشی بسیاری از دوره های شتابدهی در دنیا حضور خبره های آن صنعت در دوره ی شتابدهی تحت عنوان منتور است.