هیات مدیره و مدیرعامل

نوید نظری

نوید نظری

رئیس هیات مدیره

دکتر سید محمد حسین نواب

دکتر سید محمد حسین نواب

نایب رئیس هیات مدیره

سید محمد حسین سجادی نیری

سید محمد حسین سجادی نیری

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مشاوران مدیرعامل

علی تهرانی نصر

علی تهرانی نصر

مشاور مدیرعامل

علی اخوان بهابادی

علی اخوان بهابادی

مشاور مدیرعامل

پیمان لطفی

پیمان لطفی

مشاور مدیرعامل

کمیته سرمایه گذاری

سید مهدی سادات رسول

سید مهدی سادات رسول

عضو کمیته سرمایه گذاری

حسین خسروی

حسین خسروی

عضو کمیته سرمایه گذاری

محمود کلانتری

محمود کلانتری

عضو کمیته سرمایه گذاری

برنامه ریزی، سرمایه گذاری، راهبری

محمد پیری

محمد پیری

سرپرست مدیریت پرتفو

محسن مصحفی

محسن مصحفی

سرپرست سرمایه گذاری

محمد سپاسی

محمد سپاسی

سرپرست برنامه ریزی، نظارت و مستند سازی

پدرام فرزین

پدرام فرزین

راهبر کسب و کار(VP)

بهنام انبارلویی

بهنام انبارلویی

مشاور سرمایه گذاری

امین پیرایش

امین پیرایش

راهبر کسب و کار(VP)

افهم پوراحمد

افهم پوراحمد

راهبر کسب و کار(VP)

امیر حسین صادقی

امیر حسین صادقی

مشاور سرمایه گذاری

محمد مهدی صافی

محمد مهدی صافی

مشاور حقوقی

رضا باستانی

رضا باستانی

مشاور حقوقی

هاشم کیانی

هاشم کیانی

مشاور منابع انسانی

علی حسن نژاد

علی حسن نژاد

مشاور سرمایه گذاری

حسن کریمی قدوسی

حسن کریمی قدوسی

مشاور سابق سرمایه گذاری

مالی و اداری

مهرداد نوروزلو

مهرداد نوروزلو

مدیر مالی، اداری

وحید ابراهیمی

وحید ابراهیمی

کارشناس ارشد مالی و اداری

محمد هادی وحید

محمد هادی وحید

مسئول دفتر مدیرعامل

مالک نوروزی

مالک نوروزی

کارمند اداری

محمد پیری

محمد پیری

سرپرست مدیریت پرتفو

درباره محمد پیری

نوید نظری

نوید نظری

رئیس هیات مدیره

درباره نوید نظری

دکتر سید محمد حسین نواب

دکتر سید محمد حسین نواب

نایب رئیس هیات مدیره

درباره دکتر سید محمد حسین نواب

سید محمد حسین سجادی نیری

سید محمد حسین سجادی نیری

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

درباره سید محمد حسین سجادی نیری

علی تهرانی نصر

علی تهرانی نصر

مشاور مدیرعامل

درباره علی تهرانی نصر

علی اخوان بهابادی

علی اخوان بهابادی

مشاور مدیرعامل

درباره علی اخوان بهابادی

سید مهدی سادات رسول

سید مهدی سادات رسول

عضو کمیته سرمایه گذاری

درباره سید مهدی سادات رسول

حسین خسروی

حسین خسروی

عضو کمیته سرمایه گذاری

درباره حسین خسروی

محمود کلانتری

محمود کلانتری

عضو کمیته سرمایه گذاری

درباره محمود کلانتری

پیمان لطفی

پیمان لطفی

مشاور مدیرعامل

درباره پیمان لطفی

محسن مصحفی

محسن مصحفی

سرپرست سرمایه گذاری

درباره محسن مصحفی

محمد سپاسی

محمد سپاسی

سرپرست برنامه ریزی، نظارت و مستند سازی

درباره محمد سپاسی

پدرام فرزین

پدرام فرزین

راهبر کسب و کار(VP)

درباره پدرام فرزین

بهنام انبارلویی

بهنام انبارلویی

مشاور سرمایه گذاری

درباره بهنام انبارلویی

امین پیرایش

امین پیرایش

راهبر کسب و کار(VP)

درباره امین پیرایش

افهم پوراحمد

افهم پوراحمد

راهبر کسب و کار(VP)

درباره افهم پوراحمد

امیر حسین صادقی

امیر حسین صادقی

مشاور سرمایه گذاری

درباره امیر حسین صادقی

محمد مهدی صافی

محمد مهدی صافی

مشاور حقوقی

درباره محمد مهدی صافی

رضا باستانی

رضا باستانی

مشاور حقوقی

درباره رضا باستانی

هاشم کیانی

هاشم کیانی

مشاور منابع انسانی

درباره هاشم کیانی

علی حسن نژاد

علی حسن نژاد

مشاور سرمایه گذاری

درباره علی حسن نژاد

حسن کریمی قدوسی

حسن کریمی قدوسی

مشاور سابق سرمایه گذاری

درباره حسن کریمی قدوسی

مهرداد نوروزلو

مهرداد نوروزلو

مدیر مالی، اداری

درباره مهرداد نوروزلو

وحید ابراهیمی

وحید ابراهیمی

کارشناس ارشد مالی و اداری

درباره وحید ابراهیمی

محمد هادی وحید

محمد هادی وحید

مسئول دفتر مدیرعامل

درباره محمد هادی وحید

مالک نوروزی

مالک نوروزی

کارمند اداری

درباره مالک نوروزی