اخبار / 70 Jan 01

منتور مانیفستی یا مانیفست منتورشیپ…

یکی از خدمات غیر ملموس شتابدهنده ها و البته نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر منتورشیپ یا منتورینگ هست. خدمت یا سرویسی که همه اداعای ارایه آن را دارند ولی به نظر کارآمد نمی آید. اوایل فعالیتم در اکوسیستم کارآفرینی با مطلب جالبی از TechStars مواجه شدم که عمیقا من را به فکر درباره منتورشیپ در اکوسیستم خودمان فرو برد. کلمه ای که دستمایه ی معرفی افراد زیادی در اکوسیستم است. TechStars در تحلیلی جالب منتور را فردی عمیقا با تجربه در سرمایه گذاری یا کارآفرینی در حوزه ای از صنعت معرفی نموده و فردی را منتور خود می داند که بدون چشم داشت نسبت به پاداش مشخص تجربیات خود را در اختیار کارآفرین قرار داده و در نقطه ی مناسب شبکه ی حرفه ای خودش را با تیم استارتاپی به اشتراک می گذارد. و پس از ارایه ی این تعریف TechStars محکم ترین دلیل متمایز بودن دوره های شتابدهی خود را وجود منتور هایی از این دست بر می شمرد. و در ادامه ی مانیفست خود، افرادی که حایز ویژگی های ذیل باشند را منتور افتخاری TechStars می داند:
  • افراد حرفه ای
  • اجتماعی
  • مقید به عمل کردن نسبت به آنچه که تحت عنوان مشورت در اختیار دیگران قرار می دهند
  • معتقد به منتورینگ دو طرفه
  • قابل اعتماد و راز نگهدار
  • دانستن آنچه شما نمی دانید و پذیرش صادقانه ی جمله ی من نمی دانم وقتی در زمینه ای اطلاعاتی ندارد
  • همدل و همراه
  • خوشبینی و مثبت نگر بودن
  • درگیر کردن منتورهای حرفه ای دیگر هنگام لزوم
و بسیاری از ویژگی های دیگر که از حوصله این مطلب مجمل خارج می باشد. با نگاهی به اکوسیستم خودمان بعضا شاهد افرادی هستیم که کسب و کارشان منتورشیپ بوده و بسیاری از آنها حداقل های این فعالیت نظیر داشتن تجربه ی کارآفرینی را ندارند. باید پذیرفت مشاوره ی حرفه ای در یک زمینه ی علمی خاص با فعالیت ذیل عنوان منتور، حداقل از نگاه بسیاری از نهادهای غربی مجرب در این حوزه متفاوت بوده و عامل اثربخشی بسیاری از دوره های شتابدهی در دنیا حضور خبره های آن صنعت در دوره ی شتابدهی تحت عنوان منتور است.  

منبع

برچسب ها

مطالب مشابه دیگر

این مطالب هم با آنچه شما مطالعه کردید نزدیک مرتبط است . پیشنهاد می شود مطالعه کنید

 فرمول سود در مدل کسب و کار

فرمول سود در مدل کسب و کار

چهارمین انتخاب در طراحی مدل کسب و کار انتخاب فرمول سود است که در مقاله تحلیل مدل کسب و کار برای کارآفرین ها مطرح شد. در این مقاله به تشریح این بخش می‌پردازیم. تحلیل فرمول سود یک کسب و کار...

ستارگان نوآوری داوین
 طرح ورود به بازار در مدل کسب و کار

طرح ورود به بازار در مدل کسب و کار

سومین انتخاب در طراحی مدل کسب و کار طرح ورد به بازار است که در مقاله تحلیل مدل کسب و کار برای کارآفرین ها مطرح شد. در این مقاله به تشریح این بخش می‌پردازیم. ویژگی‌های کسب و کارهای خطرپذیر جدید...

ستارگان نوآوری داوین

مدیریت فناوری و عملیات در مدل کسب و کار

دومین نقطه شروع در طراحی مدل کسب و کار مدیریت فناوری و عملیات است که در مقاله تحلیل مدل کسب و کار برای کارآفرین ها مطرح شد. در این مقاله به تشریح این بخش می‌پردازیم. بعد از تعریف کردن گزاره...
ستارگان نوآوری داوین