مرکز نوآوری تبیان یک مرکز پویا برای کارآفرینی به منظور تسهیل گری در کشف راهکار، شتابدهی و پیاده سازی راهکار برای حل مسائل با حضور صاحبان طرح، ایده، سرمایه گذاران، و ارائه خدمات مشاوره، مدیریتی، مالی و راهبردی است.