مرکز نوآوری های اجتماعی-دینی

خانه-مدرسه مبتدا، نوع متناسب سازی شده ای از مرکز نوآوری است که تلاش میکند چرخه کشف، رشد و هدایت کنش گری اجتماعی را برای طلاب، ایجاد کند. در پدیده جدید خانه مدرسه، جنبه های حمایتی و توان افزای جدی تری از نمونه های متعارف مرکز نوآوری ارائه می شود. خانه-مدرسه، محیطی است برای تسهیل در روند شناخت و رشدِ صاحبان پاسخ های کاربردی و نو به تقاضاهای متنوع در قبال کارکردهای طلبگی از طریق مداخله سیستمی در چرخه شناسایی، جذب، توانمندسازی، هدایت و بکارگیری. خانه مدرسه مبتدا سعی می کند با تسهیل و بسترسازی مسیرهای پاسخگویی برای مسائل ایجاد کند.