در حوزه ارائه خدمات پرستار سالمند در منزل و پرستار کودک در منزل فعالیت می‌کند. آسانیسم یک پلتفرم تخصصی جهت خدمات پرستاری، مراقبتی و پزشکی در منزل است که کارفرمایان را به موسسات متصل می‌نماید تا کارفرما با موسسات پرستاری قرارداد، اعزام پرستار بسته و خدمات پرستاری مورد نظر خود را دریافت کند. خدمات اصلی ما عبارتند از: پرستار کودک در منزل – پرستار سالمند در منزل – همراه بیمار در بیمارستان و کلیه خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل. پرستاران آسانیسم تمام دوره های مربوط به پرستاری و مراقبت را گذرانده‌اند و میتوانند همراه مناسبی برای مراقبت از کودکان و سالمندان شما باشند.