اقتصاد پساکرونایی؛ سناریوهای «یو شکل» (U) و «تیک شکل» (√)

پس از بررسی مخاطرات و تاثیرات کرونا بر جهان، باید به یک سوال پاسخ داد؛ فرم تغ...