فرم پذیرش

داوین مایل به سرمایه گذاری بروی استارت آپ های موفق در حوزه های گوناگونی است. حوزه هایی که داوین مایل به حمایت و سرمایه گذاری بروی آنهاست به دسته بندی های زیر می باشد.